Strona: Semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018 / Centrum Sportu Akademickiego - Politechnika Rzeszowska

Semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

                                                                                                                                                                          Rzeszów, 15.03.2018

 

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji nauczycieli akademickich

oraz modułu kształcenia w Centrum Fizjoterapii i Sportu

Politechniki Rzeszowskiej w sem. zim. w roku akademickim 2017/2018.

 

 

Badania ankietowe w Centrum Fizjoterapii i Sportu przeprowadzone zostały zgodnie  z ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.

W sem. zim. roku akademickim 2017/2018 w Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej przeprowadzono:

1). Ankietyzację nauczycieli akademickich,

2). Ankietyzację modułu kształcenia.

Ad. 1.

Ankietyzacja nauczycieli akademickich przeprowadzona została z wykorzystaniem ankiet w formie elektronicznej wypełnianych w systemie USOSweb i zrealizowana w trakcie zasadniczej i poprawkowej zimowej sesji egzaminacyjnej (01.02.2018 r. – 20.02.2018 r.). Kwestionariusze ankiet zawierały pytania obowiązkowe zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, obowiązujące w roku akademickim 2017/2018. Wyniki ankiet, koordynator ds. systemu USOS w CFiS przekazał w wymaganym w ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 terminie („7 dni roboczych”) pełnomocnikowi ds. zapewnienia jakości kształcenia w CFiS, którego zadaniem było opracowanie zbiorczych wyników ankiet.

Ankieta nauczyciela akademickiego zawierała pytania:

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel:

1) realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?

2) rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?

3) jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?

4) prowadzi zajęcia interesująco?

5) jest taktowny i życzliwy wobec studentów?

6) wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?

7) ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karci modułu?

Czy?

1) nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą modułu?

2) Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach?

Dla pytań „w jakim stopniu” zastosowano następującą skalę ocen: 2 - niedostatecznym, 3 - dostatecznym, 4 - dobrym, 5 - bardzo dobrym.

Dla pytania „Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą modułu?” zastosowano typ odpowiedzi: Tak/Nie mam zdania/Nie.

Skala stosowana przy określeniu liczby obecności na zajęciach:

<0-25)% odpowiada ocenie 2

<25-50)% odpowiada ocenie 3

<50-75)%odpowiada ocenie 4

<75-100)% odpowiada ocenie 5

 1.1.Wyniki z ankiet z podziałem na poszczególne pytania:

Lp.

Treść pytania

Średnia odpowiedzi

Liczba odpowiedzi

1.

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel:

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?

4,9

733

2.

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel: rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?

4,9

734

3.

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel: jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?

4,87

725

4.

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel: prowadzi zajęcia interesująco?

4,85

732

5.

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel: jest taktowny i życzliwy wobec studentów?

4,9

734

6.

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel: wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?

4,86

733

7.

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel: ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu?

4,92

733

8.

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą modułu?

0,71

732

9.

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach?

4,91

731

 

Ankietyzacji poddano 16 nauczycieli akademickich na etatach oraz 1 na podstawie umowy zlecenie/dzieło zatrudnionych w CFiS. Średnia ocena z ankiet dla pracowników etatowych wyniosła: 4,42, a dla nieetatowych: 4,46. W sumie średnia ocena dla wszystkich wyniosła: 4,44. Najniższa średnia ocena ze wszystkich 9 pytań, jaką jeden z nauczycieli otrzymał to: 4,33. Najwyższą uzyskaną przez nauczyciela średnią oceną jest ocena: 4,49. Negatywnych ocen brak. Negatywna ocena ankietyzacji to w świetle ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej taka ocena, gdyby nauczyciel otrzymał średnią ocenę na co najmniej dwa pytania ankietowe mniejszą od 2,5 lub średnia ocena odpowiedzi ze wszystkich pytań była mniejsza od 3,0 (w skali od 2 do 5).

Ogólne wyniki ankietyzacji poszczególnych nauczycieli akademickich w zależności od rodzaju zatrudnienia zamieszczono w tabeli 1.2. oraz 1.3.

 

 1.2. Ankietyzacja nauczycieli etatowych w sem. zim. r. ak. 2017/2018 – wyniki ogólne.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na etat w CFiS PRz

Liczba respondentów

Średnia ocena z ankiety

Nauczyciel 1

36

4,49

Nauczyciel 2

58

4,93

Nauczyciel 3

15

4,45

Nauczyciel 4

32

4,33

Nauczyciel 5

40

4,46

Nauczyciel 6

46

4,44

Nauczyciel 7

29

4,46

Nauczyciel 8

22

4,42

Nauczyciel 9

59

4,4

Nauczyciel 10

80

4,49

Nauczyciel 11

24

4,09

Nauczyciel 12

39

4,4

Nauczyciel 13

56

4,39

Nauczyciel 14

50

4,43

Nauczyciel 15

75

4,4

Nauczyciel 16

37

4,48

Średnia ze średnich

4,42

                                                                                                              

 1.3. Ankietyzacja nauczycieli nieetatowych w sem. zim. r. ak. 2017/2018 – wyniki ogólne.        

Nauczyciele akademiccy nieetatowi zatrudnieni w CFiS PRz

Liczba respondentów

Średnia ocena z ankiety

Nauczyciel 1

35

4,46

Średnia ze średnich

4,46

 

Większość respondentów w każdym z 9 pytań udzieliła odpowiedzi na poziomie: 4,5 -5. W związku z tym należy stwierdzić, że działania podejmowane przez nauczycieli akademickich w CFiS są prawidłowe, odpowiadają potrzebom studentów i ich wyobrażeniom na temat kultury fizycznej, a zwłaszcza zajęć z wychowania fizycznego. Nie budzi również zastrzeżeń sposób traktowania respondentów przez prowadzących oraz systematyczne i zgodne z planem studiów prowadzenie zajęć.

Ad. 2

Ankieta oceny modułu kształcenia przeprowadzona została z wykorzystaniem ankiet w formie elektronicznej wypełnianych w systemie USOSweb i zrealizowana w trakcie zimowej zasadniczej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej w terminie: 01.02.2018 r. – 20.02.2018 r.  Pytania, które zawierała ankieta, wraz z liczbą udzielonych odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2.1. Wypełniono 740 ankiet. Liczba ocenionych zajęć: 48. Liczba ocenionych modułów kształcenia 48.

 

Ankieta oceny modułu kształcenia zawierała pytania:

Czy:

  1. treść modułu/przedmiotu była interesująca?
  2. zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?
  3. w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?
  4. prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzane na innych modułach)?
  5. podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W,C,L,P) był właściwy?
  6. liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

Do oceny modułu kształcenia zastosowano typy odpowiedzi: Tak/Nie mam zdania/Nie

 

 2.1. Podsumowanie odpowiedzi udzielonych na pytania dla wszystkich modułów na poszczególnych rodzajach studiów.

Lp.

Rodzaj studiów

Liczba odpowiedzi

Tak

Nie mam zdania

Nie

1.

Niestacjonarne

drugiego stopnia

252

214

18

20

pierwszego stopnia (inżynierskie)

65

54

8

3

pierwszego stopnia (licencjackie)

12

12

0

0

2.

Stacjonarne

drugiego stopnia

671

536

103

32

pierwszego stopnia (inżynierskie)

2603

2142

384

77

pierwszego stopnia (licencjackie)

810

695

100

15

Suma udzielonych odpowiedzi:

4413

3653

613

147

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję