Strona: Semestr letni, rok akademicki 2017/2018 / Centrum Sportu Akademickiego - Politechnika Rzeszowska

Semestr letni, rok akademicki 2017/2018

Rzeszów, dnia 06.09.2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROCESU ANKIETYZACJI I HOSPITACJI

 

  1. Podstawowe informacje.

Wydział/Jednostka:

CENTRUM FIZJOTERAPII I SPORTU

Rok akademicki:

2017/2018

Semestr:

Let.

Termin ankietyzacji:

27.06. – 17.07.2018

Ankiety zaplanowane do realizacji

Ankieta nauczyciela akademickiego

Ankieta modułu kształcenia

Ankiety faktycznie przeprowadzone:

Ankieta nauczyciela akademickiego

Ankieta modułu kształcenia

Czy zatwierdzone na posiedzeniu UKZJK formularze ankiet zostały rozszerzone o pytania WKZJK. Jeśli tak, to o jakie?

Tak.

Czy:

1) nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą modułu?

2) Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach?

 

 

Ankieta nauczyciela akademickiego

 

Ankieta modułu kształcenia

 

Ankieta organizacji studiów

 

Ankieta pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

 

Ankieta pracodawcy

Hospitacje:

Hospitacje zostały zaplanowane na rok ak. 2018/2019

 

 

 

 

Hospitacja nauczyciela akademickiego/doktoranta

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.

 

% wypełnionych ankiet w stosunku do ankiet możliwych do wypełnienia

11,3%

Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety

414

 

  1. Ankieta nauczyciela akademickiego/doktoranta.
  1. nauczyciele akademiccy:

Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (etatowych)

16

Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (etatowych)

 

Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (nieetatowych)

1

Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (nieetatowych)

 

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich

 

Najniższa ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich

 

Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich

 

Liczba negatywnych ocen

0

 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel:

Średnia ocen

Liczba udzielonych odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?

4,94

411

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?

4,93

409

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?

4,93

402

prowadzi zajęcia interesująco?

4,9

408

jest taktowny i życzliwy wobec studentów?

4,92

410

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?

4,91

405

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu?

4,94

409

Dodatkowe pytania: (jeśli były wprowadzone):

Czy:

1)      nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą modułu?

 

2) Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach?

 

 

 

 

0,91

 

 

4,97

 

 

 

409

 

 

412

  1. doktoranci:

Liczba doktorantów zankietyzowanych

 

Liczba doktorantów niezankietyzowanych

 

Najwyższa ocena uzyskana przez doktorantów

 

Najniższa ocena uzyskana przez doktorantów

 

Średnia ocena uzyskana przez doktorantów

 

Liczba negatywnych ocen

 

 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel:

Średnia ocen

Liczba udzielonych odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?

 

 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?

 

 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?

 

 

prowadzi zajęcia interesująco?

 

 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów?

 

 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?

 

 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu?

 

 

Dodatkowe pytania: (jeśli były wprowadzone):

 

 

  1. Ankieta modułu kształcenia.

Liczba ocenionych modułów kształcenia

42

Studia I, II, III stopnia

PYTANIE

TAK

NIE

NIE WIEM/NIE MAM ZDANIA

Liczbowo

Procentowo

Liczbowo

Procentowo

Liczbowo

Procentowo

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca? (%)

362

94,57%

 

13

3,02%

32

2,4%

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę? (%)

332

84%

29

4,7%

44

11,29%

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia? (%)

355

94,27%

12

2,8%

33

2,92%

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzane na innych modułach)? (%)

369

94,7%

16

2,45%

22

2,85%

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W,C,L,P) był właściwy? (%)

355

86,2%

7

2,64%

46

11,16%

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia? (%)

371

87,6%

14

8,55%

25

3,9%

  1. Hospitacje
  1. Nauczyciele akademiccy:

Liczba nauczycieli akademickich wyznaczonych do hospitacji

 

Liczba faktycznie przeprowadzonych hospitacji

 

Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli

 

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela

 

Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela

 

Negatywne oceny hospitacji uzyskane przez nauczyciela

 

  1. Doktoranci

Liczba hospitowanych doktorantów

 

Średnia ocena uzyskana przez doktorantów

 

Najwyższa ocena uzyskana przez doktoranta

 

Najniższa ocena uzyskana przez doktoranta

 

Negatywne oceny hospitacji uzyskane przez doktoranta

 

  1. Inne informacje dotyczące ankietyzacji.

Dla pytań „w jakim stopniu” w ankiecie nauczyciela akademickiego zastosowano następującą skalę ocen:

2 - niedostatecznym,                    

3 - dostatecznym,

4 - dobrym,

5 - bardzo dobrym.

 

Dla pytania „Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą modułu?” zastosowano typ odpowiedzi: Tak/Nie mam zdania/Nie.

 

Skala stosowana przy określeniu liczby obecności na zajęciach:

<0-25)% odpowiada ocenie 2

<25-50)% odpowiada ocenie 3

<50-75)%odpowiada ocenie 4

<75-100)% odpowiada ocenie 5

 

Większość respondentów w każdym z 9 pytań udzieliła odpowiedzi na poziomie: 4,5 -5.  W związku z tym należy stwierdzić, że działania podejmowane przez nauczycieli akademickich w Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz są prawidłowe, odpowiadają potrzebom studentów i ich wyobrażeniom na temat kultury fizycznej, a zwłaszcza zajęć z wychowania fizycznego. Nie budzi również zastrzeżeń sposób traktowania respondentów przez prowadzących oraz systematyczne i zgodne z planem studiów prowadzenie zajęć.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję